Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Master My Energy: “MME” een besloten vennootschap, ingeschreven onder nummer 75504898 in de Kamer van Koophandel statutair gevestigd in Zoetermeer.
Client: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MME een overeenkomst aangaat of met wie MME in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen MME en Client tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop welke betrekking kan hebben op Diensten van MME, bijvoorbeeld het aankopen door Client van een online cursus, coaching en/of andere vormen van begeleiding, het deelnemen aan een retraite, een event of een workshop zowel online als op locatie.
Diensten: Alle door MME aan Client geleverde producten en diensten, zowel online als op locatie, waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, het leveren van online cursussen, verzorgen van events en/of workshops alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van Client te verrichten werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht van Client aan MME.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij MME Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Client zijn niet van toepassing, tenzij deze door MME uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Indien MME gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van MME om alsnog directe en strikte naleving te eisen.
2.4 Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
2.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3.
Wijzigen van deze algemene voorwaarden
3.1 MME behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien Client een wijziging niet wilt accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 4. Uitvoeren van de overeenkomsten door MME en door Client
4.1 De gesloten overeenkomsten tussen MME en opdrachtgever leiden voor MME tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij MME gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van MME verlangd kan worden.
4.2 Cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan eventuele gesprekken en zich volledig inzetten. Cliënt neemt de verantwoordelijkheid over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan. Verder zal Cliënt naar eventuele afgesproken sessies komen op de afgesproken tijd en plaats en zich houden aan de eventuele afspraken die met Client worden gemaakt.
4.3 MME geeft geen medische begeleiding of advies. Client blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van diens (huis)arts en/of specialist. Mocht MME tijdens het leveren van Diensten ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van MME vallen, dan zal MME Cliënt daarop attenderen en aangeven dat behandeling elders wenselijk is.
4.4 Client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MME aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MME wordt verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MME zijn verstrekt, heeft MME het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
5.2 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MME Client hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.2 Informatie met betrekking tot de Cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie aan een derde, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval indien bijvoorbeeld Justitie om informatie verzoekt.

Artikel 7. Intellectuele Eigendom
7.1 Voor zover auteurs, merk-, modellen, -handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door MME ter uitvoering van de overeenkomst geleverde Diensten, is en blijft MME houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. Client mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Client verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
7.2 MME behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Betaling en verzuim
8.1 Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 48 uur voor de start van de uitvoering van de overeenkomst, op een door MME aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.2 Indien Client de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door Client is MME gerechtigd alle ten behoeve van Client te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens Client schadeplichtig kan worden.
8.3 In geval van betalingsverzuim is Client voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
8.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Client zullen de vorderingen van MME en de verplichtingen van Client jegens MME onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.5 Door Client gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Client dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.6 Als van MME meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan MME voor aanvang van haar werkzaamheden een aanbetaling verlangen.
8.7 Ingeval MME om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Client naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van het incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien MME aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van MME gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MME en/of haar ongeschikte(n).
9.2 Indien MME aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MME beperkt tot de hoogte van het bedrag van de factuur van de overeenkomst die onderhavig is aan de aansprakelijkstelling. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
9.3 MME is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). MME is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. MME kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
9.4 MME kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen van of geleden schade bij ongevallen en letsel wanneer:

  • de schuld van het ongeval en/of het letsel bij Cliënt zelf ligt;
  • het ongeval en/of het letsel niet door MME voorkomen had kunnen worden;
  • de oorzaak van het ongeval bij een ander ligt die niet betrokken is bij MME.

9.5 Client vrijwaart MME tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen MME en Client bestaande rechtsbetrekking.
9.6 MME biedt uitsluitend Diensten aan en heeft geen medische bevoegdheid. Cliënt zal zich voor medische adviezen en of behandeling tot de eigen (huis)arts dienen te wenden. De diensten van MME zijn geen vervanging van de reguliere medische geneeskunde.

Artikel 10. Contractduur, opzegging en einde van de overeenkomst
10.1 MME heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de workshop/cursus/event te annuleren of deelname van een Client te weigeren, in welke gevallen Client recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan MME betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
10.2 Client heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een coachingtraject of de workshop/(online) cursus te annuleren indien er nog geen aanvang van uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden. In dat geval ontvangt Client het volledig door haar betaalde bedrag terug. In andere gevallen zal MME naar rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden restitutie doen plaatsvinden. De annulering door Client dient per aangetekend verzonden brief plaats te vinden of op een wijze zoals aangegeven door MME.
10.3 In geval Client dan wel de door na aanvang van het coachingtraject of de workshop/(online)cursus/event de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft Client geen recht op enige terugbetalingen of mogelijkheid tot inhalen.
10.4 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. In het geval Client surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement geraakt is, is MME gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen, waarbij haar vorderingen op Client direct opeisbaar worden.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 MME heeft een privacy statement beschikbaar gesteld op haar website. Deze is daar telkens in te zien door Client.

Artikel 12.
Geschillenbeslechting
12.1 Op iedere overeenkomst tussen MME en Client is Nederlands recht van toepassing, ook indien (een gedeelte van) de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.
12.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Meditatiecoach gevestigd is